Artikel 1 –  Definities

L.E.S.S. Consulting:

LS CONTRACTA BV, met als commerciële benaming L.E.S.S. Consulting, met zetel te Gentseweg 309 bus C04, 9120 Haasdonk, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer: 0837.514.232.

Partij(en):

Elke natuurlijke persoon en/of de rechtspersoon die L.E.S.S. Consulting een mandaat of opdracht heeft gegeven. Indien meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen een mandaat of opdracht geven, zijn zij hoofdelijk verbonden tot de naleving van huidige algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Toepassingsgebied

De Partij(en) doen beroep op de diensten van L.E.S.S. Consulting om voor hun naam en voor hun rekening een plaatsbeschrijving op te maken en  het daaruit volgende proces-verbaal te ondertekenen.

L.E.S.S. Consulting kan daartoe een beroep doen op al haar interne en externe medewerkers.

De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt teneinde tussen Partijen een tegensprekelijke (hetzij ingevolge de aanwezigheid van de betrokken Partij of Partijen, hetzij ingevolge een daartoe verschaft afzonderlijk mandaat, hetzij ingevolge een contractuele verbintenis of opdracht daartoe in een tussen de betrokken Partijen gesloten overeenkomst, hetzij in eender welk ander juridisch kader dat daartoe dienstig kan zijn, dan wel een combinatie van één of meerdere van de voorgaanden) vaststelling te verschaffen van de staat van het betrokken onroerend goed, opdat Partijen hierop zouden kunnen terugvallen in geval van onzekerheid, discussie of eender welke andere feitelijke en/of juridische verhouding.

De plaatsbeschrijving wordt steeds opgemaakt in functie van het specifieke doel van de Partijen (huur, aankoop/verkoop, vaststellingen voor bouwwerken, …) zoals zij daartoe L.E.S.S. Consulting heeft gemandateerd.

Enkel de Partijen betrokken bij deze plaatsbeschrijving, met uitsluiting van alle derden, kunnen zich beroepen op de plaatsbeschrijving en dit beperkt tot de doelstelling waarin zij werd gemaakt. De plaatsbeschrijving kan niet worden aangewend voor andere zaken dan deze waartoe zij bestemd zijn.

De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in toepassing van:

 • Artikel 1730 Burgerlijk wetboek (in geval van huur – uitgezonderd woninghuur na 1/1/2019);
 • Artikel 9 Woninghuurdecreet (in geval van woninghuur na 1/1/2019)
 • Een vaststelling van de staat waarin een onroerend goed moet worden geleverd ingevolge verkoop, met verwijzing naar artikel 1604 Burgerlijk Wetboek (in geval van verkoop);
 • Geen specifieke bijzondere wettelijke bepaling, maar een conventionele afspraak dienaangaande

Artikel 3 – Uitvoering van de plaatsbeschrijving

Artikel 3.1 – Voorbereiding plaatsbeschrijving

Bij het opmaken van de plaatsbeschrijving is het de bedoeling om de algemene staat van het onroerend goed zo gedetailleerd als mogelijk te beschrijven. In die optiek is het aangewezen om het onroerend goed op een vlotte manier beschikbaar te stellen, met – indien mogelijk – een minimum aan belemmeringen (meubels, vuilnis, …) die de vaststellingen zouden kunnen bemoeilijken.

Er wordt daarbij gewezen op de aandachtspunten die op voorhand per afzonderlijke mail werden/worden bezorgd aan de betrokken Partijen.

De volgende zaken kunnen een impact hebben op de vaststellingen en worden om die reden ook specifiek vermeld in de bijzondere bepalingen van de plaatsbeschrijving:

 • Is het pand niet/wel bewoond en niet/wel bemeubeld.
 • Is er reeds verhuizing van de nieuwe bewoner waarneembaar.
 • Is er een onvolledige ontruiming vaststelbaar van de vorige bewoner.
 • Is het pand niet nieuw en is de intredende bewoner niet de eerste bewoner.
 • Is het pand een nieuwbouw, alle uitrustingen en toestellen zijn nieuw, intredende bewoner is de eerste bewoner.
 • Is het pand gerenoveerd, de eigenaar heeft door zijn toedoen in verschillende ruimtes van het beschreven goed renovatiewerken uitgevoerd/in uitvoering, deze worden in de plaatsbeschrijving als nieuw/under construction geëvalueerd, met een beperking tot maximaal 2 jaar na de uitvoering van deze werken.
 • Is er door het toedoen van de eigenaar in alle ruimtes van het beschreven goed de wanden, plafonds, deuren, deurlijsten, plinten, enz. geschilderd en opgefrist.

Indien bepaalde omstandigheden (m.u.v. deze los van de wil van de Partijen) de vaststellingen zouden bemoeilijken en/of vertragen, kan dat een impact hebben op de kostprijs van de plaatsbeschrijving ongeacht een eventuele overeengekomen forfaitaire prijs. Deze forfaitaire prijs geldt immers slechts voor zover de plaatsbeschrijving op een normale manier kan verlopen.

Artikel 3.2 – Opmaak plaatsbeschrijving

1. Het opmaken van een plaatsbeschrijving kent twee fases. In een eerste fase worden er fysieke vaststellingen gedaan door L.E.S.S. Consulting, desgevallend waar nodig onderbouwd met het nemen van nota’s en foto’s. In een tweede fase worden deze vaststellingen verwerkt in een elektronische plaatsbeschrijving volgens een ontwerp en structuur van L.E.S.S. Consulting met desgevallend – waar nodig – bijkomende duiding en beschrijving van de eerdere vaststellingen door L.E.S.S. Consulting en/of indien nodig berekening van bepaalde schadeposten of andere zaken m.b.t. financiële verdeling ervan tussen Partijen.

Het uitvoeren van de fysieke vaststellingen van de plaatsbeschrijving zal gebeuren na afspraak omtrent datum en uur. Deze fysieke vaststellingen gebeuren binnen de normale werkingsuren, zijnde van maandag tot en met vrijdag, van 09.00u tot 17.00u. Dringende opdrachten of opdrachten buiten de voormelde uren kunnen worden uitgevoerd in functie van de mogelijkheden van L.E.S.S. Consulting, zonder enige verplichting daartoe, en kunnen worden aangerekend aan een meerprijs.

Het niet toegankelijk zijn van bepaalde ruimtes of het niet aanwezig zijn van bepaalde Partijen die aanwezig dienen te zijn kan aanleiding geven tot hetzij het aanrekenen van wachttijd indien de situatie binnen een korte periode kan worden verholpen, hetzij het aanrekenen van een nutteloze verplaatsing indien een nieuwe datum moet worden vastgelegd.

Het verwerken van de fysieke vaststellingen in een elektronische plaatsbeschrijving gebeurt doorgaans binnen de 30 dagen na de eigenlijke vaststellingen, doch zonder dat dit een resultaatsverbintenis inhoudt in hoofde van L.E.S.S. Consulting. In periodes van bijzondere drukte of het tussenkomen van dringende dossiers, kan deze periode worden verlengd. Indien Partijen de plaatsbeschrijving binnen een specifiek bepaalde termijn dienen te verkrijgen, dan moet dit op voorhand worden besproken met L.E.S.S. Consulting. De plaatsbeschrijving zal digitaal worden overgemaakt, in evenveel exemplaren als er Partijen zijn

Het ontvangen van opmerkingen en/of aanvragen tot wijziging (termen te interpreteren zoals hierna beschreven) kunnen de verwerkingstijd vertragen. In elk geval wordt de verwerking van eventuele opmerkingen en/of wijzigingen niet gegarandeerd binnen de voorziene termijn.

2. Het gedetailleerde proces-verbaal van plaatsbeschrijving gebeurt steeds in alle oprechtheid en onpartijdigheid, neutraal en waarheidsgetrouw, onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige nadelige erkentenis van L.E.S.S. Consulting. L.E.S.S. Consulting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zowel gekende als ongekende gebreken, noch verborgen gebreken.

Alle vaststellingen en de eventuele begroting van schade gebeuren volgens de regels van de kunst en de gangbare praktijken, indexen of andere bepalende factoren. Indien de schade zou moeten worden vergoed door de ene dan wel de andere Partij (bijvoorbeeld in geval van plaatsbeschrijving huur of expertise) dan wordt dit ook zo vermeld door L.E.S.S. Consulting.

3. Indien in de plaatsbeschrijving geen schade wordt vermeld, wordt door de Partijen automatisch verondersteld dat hetgeen beschreven is onbeschadigd en onbesmeurd is, in goede staat van onderhoud verkeert en dat alle aanwezige toestellen en mechanismen die zich in het onroerend goed bevinden goed functioneren, voor zover de functionering kan worden geverifieerd op het ogenblik van de vaststellingen. Het goed zal worden beschouwd als zijnde in goede staat van onderhoud, behalve wat in de beschrijving anders wordt vermeld.

4. De begrippen ‘links’ en ‘rechts’ worden verstaan zich links en rechts van het object te bevinden als men er voor staat en er naar kijkt, of t.a.v. het onroerend goed links en rechts van het onroerend goed als men er voor staat en er naar kijkt.

De begrippen Bim1, Bim2, (Bim = binnenmuur) zijn steeds te tellen vanaf de linkerzijde.

Bij aanduiding op een eventueel gevoegd plan moet de eventuele aanduiding steeds als aanvullend worden aanzien t.a.v. de beschrijving uit de plaatsbeschrijving zelf.

5. Foto’s worden nooit in een origineel elektronische versie overgemaakt aan de Partijen teneinde hergebruik en/of manipulatie te vermijden. L.E.S.S. Consulting bewaart deze foto’s gedurende minimaal 10 jaar.

Artikel 3.3 – Aanwezigheid en akkoord van de Partijen

1. L.E.S.S. Consulting streeft steeds naar een aanwezigheid van alle betrokken Partijen tijdens de fysieke vaststellingen van de plaatsbeschrijving, zelfs wanneer er een expliciet mandaat gegeven werd tot uitvoering en ondertekening ervan, doch hoe dan ook zonder afbreuk te doen aan dit eventuele mandaat.

Bij aanwezigheid en/of ondertekening van de plaatsbeschrijving gaan Partijen er uitdrukkelijk mee akkoord dat:

 • De plaatsbeschrijving een gedetailleerde beschrijving bevat van alle ruimtes en elementen van het betrokken onroerend goed, van alles wat zich in deze ruimtes bevindt toebehorend aan de eigenaar ervan en van de juiste staat ervan.
 • Deze plaatsbeschrijving volledig op tegenspraak, voldoende gedocumenteerd, gedetailleerd en zonder enige bijkomende voorwaarden, buiten deze erin vermeld, werd opgesteld.
 • Alle beschreven afstanden, hoeken, afmetingen en dimensioneringen op het terrein naar best vermogen ingeschat werden.
 • Het opstellen van bovenstaande vaststellingen en opmerkingen is gebeurd zonder enige nadelige erkentenis van de uitvoerder. De uitvoerder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zowel gekende als ongekende gebreken, noch verborgen gebreken.
 • Tenzij anders overeengekomen dienen – voor zover van toepassing – bij het einde van de (huur)overeenkomst de goederen die eigendom zijn van de bewoner op zijn kosten en risico verwijderd te worden.
 • Het onroerend goed en aanhorigheden dienen op een correcte wijze gereinigd te worden door de bewoner bij het einde van de (huur)overeenkomst.
 • Tenzij anders overeengekomen dient bij het einde van de (huur)overeenkomst een wettelijk geldig onderhouds- en reinigingsattest door een erkend installateur te zijn uitgevoerd.

2. Het gedetailleerde proces-verbaal plaatsbeschrijving met vaststellingen en de eventuele beschreven en begrootte schade is ter plaatse voorgelezen aan alle Partijen door L.E.S.S. Consulting. Bij het ondertekenen van de documenten verklaren alle Partijen zich akkoord met de vaststellingen en de beschreven en begrootte schade.

Artikel 3.4 – Opmerkingen Partijen

1. Elke Partij verkrijgt het recht om binnen de 15 dagen na opmaak van de plaatsbeschrijving zijn opmerkingen, aangetekend over te maken of per mail op info@less-consulting.be.

Deze opmerkingen worden gevoegd in een addendum aan de plaatsbeschrijving, met desgevallend een bijkomende duiding vanwege L.E.S.S. Consulting.

Opmerkingen die betrekking hebben op wijzigingen voor of na datum van de feitelijke vaststellingen tijdens de plaatsbeschrijving kunnen geweigerd worden als toevoeging gezien zij geen betrekking hebben op de door L.E.S.S. Consulting vastgestelde staat van het onroerend goed, behoudens indien hiervoor een bijkomende opdracht werd verleend en L.E.S.S. Consulting de wijzigingen zelf heeft kunnen vaststellen.

Artikel 3.5 – Wijzigingen

1. Partijen worden er op gewezen dat de plaatsbeschrijving een vaststelling is van de staat van een onroerend goed op een welbepaalde datum.

Indien in de beschreven plaatsen belangrijke wijzigingen zijn aangebracht nadat de plaatsbeschrijving is opgemaakt worden deze niet geacht deel te kunnen uitmaken van de plaatsbeschrijving. Elke Partij kan evenwel vragen dat op tegenspraak en voor rekening van tot wie het behoort, een bijvoegsel bij de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt door L.E.S.S. Consulting

Artikel 4 – Inhoud van de plaatsbeschrijving

Artikel 4.1 – Bouwtechnische vaststellingen – onderzoek

1. De opdracht van L.E.S.S. Consulting voor de opmaak van de plaatsbeschrijving (inclusief eventuele interne of externe medewerkers waar een beroep op werd gedaan) is beperkt tot het vaststellen van de staat van het onroerend goed op de dag waarop de plaatsbeschrijving werd uitgevoerd. Bij het opmaken van de plaatsbeschrijving wordt er over gewaakt dat bij de beschrijving van het onroerend goed en haar afzonderlijke (onder)delen de algemene staat en vooral de afwerking waarin deze zich bevinden zorgvuldig wordt genoteerd.

De eventuele gebreken en de schade worden nauwkeurig omschreven en gesitueerd alsook de zaken die naar de toekomst aanleiding zouden kunnen geven tot gevolgschade.

Het begrip afschrijving zal in direct verband geplaatst worden met de kwaliteit van de goederen of onderdelen waarover het gaat.

Tijdens het uitvoeren van een plaatsbeschrijving wordt geen onderzoek ingesteld naar de staat van het goed, wat betreft zijn basisconstructies en stabiliteit.

2. Indien zekere gebreken of schadegevallen van constructieve aard (basisconstructie – stabiliteit van het goed) of met een mogelijke impact (onmiddellijk dan wel toekomstig, al dan niet na evolutie en/of niet (correct) behandelen van het probleem) op de bouwfysische integriteit van het betrokken onroerend goed, zouden worden opgemerkt tijdens of in de plaatsbeschrijving dan gebeurt dit steeds uitsluitend ten titel van inlichting en zonder enige nadelige erkentenis van een der Partijen. Dergelijke opmerkingen hebben tevens nooit de bedoeling volledig of sluitend te zijn, noch kan daaruit enig bouwtechnisch advies worden gehaald met betrekking tot het al dan niet behandelen of verder onderzoeken van datgene wat werd aangehaald. Bij twijfel, onduidelijkheid of onzekerheid wordt elke Partij verwezen naar een deskundige teneinde bijkomend advies in te winnen.

3. Tenzij anders vermeld bij de specifieke vaststelling (en steeds daartoe beperkt) werd het volgende niet gecontroleerd:

 • Hetgeen zich in de wanden, in de vloeren en in de plafonds bevindt.
 • De toestand van de vloer/bodem onder aanwezige (vloer)bedekking of meubilair;
 • De bodem/grond van het perceel, noch wat de algemene staat of samenstelling betreft noch wat de fysieke/chemische/… kwaliteit ervan betreft noch wat de kenmerkende eigenschappen ervan betreft;
 • Alles wat zich achter behang, verf, meubelen, tapijten, schilderijen en dergelijke bevindt.
 • De werking van eventuele schouwen of afvoerkanalen;
 • De staat van water-, gas-, en andere nutsleidingen;
 • Het “pas” zijn van muren en vloeren, de haaksheid ervan of het “in lood staan” ervan;
 • De normale afscheiding rondom de lijsten van ramen en deuren.
 • De openstaande verstekken aan de deur- en raambekledingen en de normale afscheiding bij de overgang van diverse bouwmaterialen;
 • Het goed functioneren van de verschillende uitrustingen, zoals elektriciteit, sanitair, ventilatie, afvoerleidingen, verwarmingsinstallatie, leidingen, kokers, waterputten, rioleringen, tv, telefoon, parlofonie, videofonie, centrale stofzuiger, elektrische huishoudapparaten in de keuken, enz.;
 • Alle elektrische wachtdraden zoals bedoeld voor verlichting of andere, zowel qua lengte, verbinding als eender welke vorm van aansluiting ervan met inbegrip van de type aansluiting en het (mogelijk) gebruik van deze kabels;

Artikel 4.2 – Roerende goederen

1. Behoudens wanneer dit uitdrukkelijk zou worden gevraagd, zal geen inventaris of boedelbeschrijving worden opgemaakt van eventuele roerende goederen die aanwezig zouden kunnen zijn in het onroerend goed op het ogenblik van de fysieke vaststellingen in het kader van de plaatsbeschrijving.

De eventuele vermelding van roerende goederen in een plaatsbeschrijving kan dan ook geen enkel recht doen ontstaan in hoofde van één van de Partijen. Noch wat de staat van de desbetreffende roerende goederen betreft, noch wat het aanspraakrecht op deze roerende goederen betreft.

2. Indien een inventaris of boedelbeschrijving werd gevraagd en betaald, betreft deze enkel de opsomming van eventuele aanwezige roerende goederen en desgevallend een korte beschrijving van de staat ervan of eventuele aanwezige en zichtbare schade. De functionaliteit of conformiteit met enige wettelijke of contractuele voorwaarden wordt nooit gecontroleerd.

Deze inventaris of boedelbeschrijving kan – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst dienaangaande tussen Partijen zonder dat L.E.S.S. Consulting daarin als Partij kan worden aanzien – geen enkel recht doen ontstaan in hoofde van één van de Partijen. Noch wat de staat van de desbetreffende roerende goederen betreft, noch wat het aanspraakrecht op deze roerende goederen betreft.

Artikel 4.3 – Nieuwbouw – oplevering

1. Vaststellingen bij nieuwbouw of oplevering van nieuwbouw zijn steeds beperkt tot de loutere vaststelling van de staat van het onroerend goed.

Behoudens indien daar uitdrukkelijk in werd overeengekomen, zal deze vaststelling nooit een nazicht van de vastgestelde staat betreffen ten aanzien van de plannen, vergunning, kwaliteit van de materialen, correcte uitvoeringswijze (in de meest brede betekenis van het begrip), … .

Artikel 5 – Vergoeding

1. De plaatsbeschrijving wordt opgemaakt in functie van de parameters van het onroerend goed zoals deze worden doorgegeven door de Partijen. De bestemming en specifieke parameters worden in eerste instantie (o.a. bij het geven van de volmacht) bepaald op basis van de doorgegeven factoren en in de plaatsbeschrijving zelf op basis van de effectief vastgestelde factoren.

In die optiek kan een initiële prijsopgave steeds wijzigen in functie van de effectief vastgestelde factoren. L.E.S.S. Consulting behoudt zich steeds dienaangaande alle rechten voor.

Wanneer een prijsopgave afhankelijk is van het aantal slaapkamers, moet worden begrepen dat elke ruimte met mogelijkheid tot afsluiting t.a.v. de rest van de woning en met een rechtstreekse opening in de buitenschil van het onroerend goed moet worden aanzien als slaapkamer, ongeacht de benaming ervan door Partijen en/of eventuele (bouw)technische plannen/vergunning(en) alsook ongeacht het eigenlijke gebruik ervan door de bewoner of gebruiker.

Wanneer een prijsopgave afhankelijk is van het aantal vierkante meters, de specifieke samenstelling of eender welke andere factoren, kan deze eveneens wijzigen indien zou blijken dat de doorgegeven factoren niet zouden overeenstemmen met de werkelijkheid.

Enkel de factoren zoals deze worden vastgesteld door L.E.S.S. Consulting zijn geldig.

Prijsopgaves, inschattingen, contractuele vermeldingen e.a. dewelke niet rechtstreeks door L.E.S.S. Consulting of op expliciet aangeven van deze laatste werden verschaft zijn niet tegenstelbaar aan haar.

In de plaatsbeschrijving is steeds begrepen:

 • De uitvoering van de plaatsbeschrijving en fysieke vaststellingen ter plaatse;
 • De opmaak en redactie van een elektronische plaatsbeschrijving;
 • Het maken, bewaren en vermelden van foto’s waar nodig;

Indien één of meerdere Partijen een fysiek exemplaar wensen dan kan dat worden aangeleverd tegen meerprijs.

2. Bovendien zijn volgende meerprijzen verschuldigd indien de hierna beschreven situatie zich zou voordoen:

 • Nutteloze verplaatsing wegens ontoegankelijkheid gebouw of deel ervan: 150 EUR
 • Nutteloze verplaatsing wegens afwezigheid van een bepaalde Partij: 150 EUR
 • Wachttijd of vertraging t.a.v. normale doorlooptijd:
 • 90,75 EUR/uur.
 • Tussenkomst van derden (architect, aannemer, …) aan effectieve kostprijs + 10% administratiekost.
 • Fysiek exemplaar plaatsbeschrijving + verzending per post op verzoek van een Partij: 75 EUR per ontvanger.
 • Bijkomende administratieve kosten in functie van de reële kostprijs of aan 90,75 EUR/uur.
 • Addendum plaatsbeschrijving na wijzigingen aan 90,75 EUR/uur.
 • Opmaak inventaris/boedelbeschrijving roerende goederen in functie van offerte.
 • Fysieke vaststellingen buiten de normale werkingsuren, behoudens voorafgaande afwijking hiervan: meerkost van 90,75 EUR.

3. De kostprijs van de plaatsbeschrijving wordt in principe steeds verdeeld tussen de Partijen die erbij betrokken zijn, behoudens indien hier schriftelijk van werd afgeweken en dit ook zo vermeld werd in de bijzondere bepalingen.

Betaling van de kostprijs, behoudens eventuele meerprijs zoals hoger voorzien, gebeurt in de regel voorafgaand aan de uitvoering van de plaatsbeschrijving zelf. De Partijen dienen dit hetzij  voorafgaandelijk over te schrijven op rekeningnummer BE30 7512 0528 7911, hetzij ter plaatse te voldoen in cash of middels een door L.E.S.S. Consulting gebruikte digitale betalingswijze.

Eventuele meerprijzen of niet op voorhand betaalde kosten worden na de plaatsbeschrijving gefactureerd. Indien een Partij een factuur wenst op bepaalde gegevens dienen deze gegevens schriftelijk te worden bezorgd aan L.E.S.S. Consulting. Aanpassing en/of hernieuwde opmaak van facturatie zal worden doorgerekend aan een administratieve kost van 25 EUR.

4. Alle bedragen die hoger werden vermeld zijn steeds inclusief 21% btw.

Artikel 6 – Betaling

1. Alle facturatie van L.E.S.S. Consulting, voor zover zij niet op voorhand werd betaald, is betaalbaar, zonder korting op 15 dagen na verzending van de desbetreffende factuur.

Bij laattijdige betaling is een laattijdigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding voor gemaakte invorderingskosten van 20% op het totaalbedrag, met een minimum van 75 EUR. L.E.S.S. Consulting behoudt zich steeds het recht voor om de effectief gemaakte invorderingskosten door te rekenen.

2. Indien één of meerdere bij de plaatsbeschrijving betrokken Partijen niet (tijdig) zou(den) hebben betaald, behoudt L.E.S.S. Consulting zich voor de plaatsbeschrijving niet door te sturen of te bezorgen aan alle betrokken Partijen. De niet-betaling door één Partij brengt automatisch de integrale inhouding met zich mee, ook ten aanzien van Partijen die wel zouden hebben betaald. De desbetreffende Partij heeft steeds de mogelijkheid om de vrijgave te verkrijgen, mits betaling van het openstaande aandeel in de kostprijs. L.E.S.S. Consulting zal in voorkomend geval haar vordering overdragen naar de Partij die de kostprijs voor de niet-betalende Partij zou voldoen.

Indien ingevolge van het voorgaande een plaatsbeschrijving niet (tijdig) zou kunnen worden geregistreerd dan is dit steeds op de integrale verantwoordelijkheid van de niet-betalende Partij. L.E.S.S. Consulting kan derhalve op geen enkele wijze worden aangesproken voor enige nadelige gevolgen, noch kan zij bij niet-betaling (geheel of gedeeltelijk) op enige wijze verplicht worden tot vrijgave.

3. Klachten en bezwaren omtrent diensten dan wel facturen dienen L.E.S.S. Consulting op straffe van verval te bereiken uiterlijk vijf kalenderdagen na levering van de desbetreffende prestatie respectievelijk ontvangst van de factuur. Zij moeten L.E.S.S. Consulting ter kennis worden gebracht per aangetekend schrijven.

Artikel 7 – Verplichtingen na de uitvoering van de plaatsbeschrijving

Artikel 7.1 –  Bewaringsverplichting

1. De plaatsbeschrijving wordt gedurende een minimale periode van 10 jaar bewaard. Zowel de plaatsbeschrijving zelf als de eventuele bijhorende foto’s.

Artikel 7.2 – Registratieverplichting

1. Wanneer de registratie van de plaatsbeschrijving wettelijk verplicht is, zal zij worden uitgevoerd door en op kosten van de in de bijzondere bepalingen van de plaatsbeschrijving vermelde Partij. De registratie zal gebeuren op het registratiekantoor bevoegd voor de locatie van het onroerend goed dat het voorwerp uitmaakt van de plaatsbeschrijving.

Partijen verklaren evenwel dat het niet (tijdig) registreren van deze plaatsbeschrijving geen impact zal hebben op de objectiviteit en/of tegensprekelijkheid van de gemaakte vaststellingen zodat zij zich wat de staat van het onroerend goed betreft steeds kunnen beroepen op de opgemaakte plaatsbeschrijving. Eventuele andere administratieve en/of juridische gevolgen van het niet registreren wanneer dat verplicht is, zijn steeds ten laste van de Partij die deze verplichting hetzij contractueel hetzij wettelijk had opgenomen of had moeten opnemen.

Wanneer de registratie van de plaatsbeschrijving niet wettelijk verplicht is, kan elke Partij evenwel op eigen initiatief beslissen om ze wel te laten registreren (teneinde vaste datum te kunnen geven aan de plaatsbeschrijving). De Partij die daartoe het initiatief neemt zal zelf moeten instaan voor de kosten hiervan, tenzij er dienaangaande andersluidende afspraken zouden zijn gemaakt.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van L.E.S.S. Consulting, en bij uitbreiding al haar interne of externe medewerkers waarop zij een beroep doet dewelke dus eveneens worden geacht te zijn begrepen onder de vermelding “L.E.S.S. Consulting”, is steeds beperkt tot de uitvoering van haar eigen taken, zijnde de fysieke vaststelling van de staat en de naverwerking ervan in een plaatsbeschrijving.

L.E.S.S. Consulting is geen rechtstreekse Partij bij de plaatsbeschrijving die zij opmaakt, zelfs niet wanneer zij die tekent in naam en voor rekening van de betrokken Partij in het kader van een daartoe verschaft mandaat.

L.E.S.S. Consulting kan derhalve nooit worden aangesproken voor de rechtstreekse aanspraken van één van deze Partijen, noch voor het nakomen van eventuele zaken uit de plaatsbeschrijving of de overeenkomst in het kader waarvan de plaatsbeschrijving wordt opgemaakt.

L.E.S.S. Consulting is niet aansprakelijk voor bouwtechnisch onderzoek of eventuele gebreken die zij niet zelf zou kunnen vaststellen, ongeacht de reden daartoe.

L.E.S.S. Consulting is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het (tijdig) (kunnen) registreren van de plaatsbeschrijving die zij opmaakt en aflevert aan Partijen.

In elk geval is de aansprakelijkheid van L.E.S.S. Consulting steeds beperkt tot de verzekeringsdekking die zij in het kader van haar professionele activiteiten heeft onderschreven. Elke vordering boven het bedrag van deze verzekeringsdekking of buiten de gedekte activiteiten of situaties kan niet worden gevorderd van L.E.S.S. Consulting.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendom van de plaatsbeschrijving, de vermeldingen daarin en de foto’s die ertoe behoren berust uitsluitend bij L.E.S.S. Consulting.

Geen van deze zaken, noch geheel noch gedeeltelijk, mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toelating van

L.E.S.S. Consulting gebruikt/herbruikt worden behoudens het expliciete doel waartoe zij bestemd was.

Elke schending van deze bepaling kan hetzij aanleiding geven tot een verplichte stopzetting van niet-toegelaten gebruik, dan wel het aanrekenen van een bijkomende vergoeding die L.E.S.S. Consulting had kunnen verkrijgen in het kader van het voorziene niet-toegelaten gebruik

Artikel 10 – Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

De verhoudingen tussen L.E.S.S. Consulting en de Partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch Recht.

Betwistingen en gerechtelijke invorderingen zullen uitsluitend onder de bevoegdheid vallen van de rechtbanken bevoegd voor het rechtsgebied alwaar de zetel van L.E.S.S. Consulting is gevestigd